Start Regulamin

REGULAMIN

Górska Odznaka Abstynencka

§ 1.

 1. Górska Odznaka Abstynencka PTTK zwana dalej w skrócie GOA została ustanowiona przez KTG Oddziału Wędrowiec w Zabrzu.
 2. GOA, ma na celu podnoszenie wiedzy o górach, krzewienie zdrowego trybu życia, oraz kulturalnego i bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej.
 3. Ustanawia się sześć podstawowych kategorii GOA: Popularną, Brązową, Srebrną, Złotą i Za Niezłomność, zdobywanych w takiej kolejności oraz kategorię Honorową, która może być przyznana jako szczególne wyróżnienie za działalność na polu krzewienia programowych założeń GOA. Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Wędrowiec z dnia 03.03.2016r. ustanowiono kategorię "GOA za Niezłomność z Brylantem"
 4. Warunkiem zdobycia GOA jest ukończenie 18 lat i uprawianie turystyki górskiej bez spożywania alkoholu.
 5. Terenem zdobywania GOA są góry Polski oraz pozostałych regionów świata.
 6. GOA zdobywa się odbywając wycieczki górskie jedno lub wielodniowe. Wycieczka wielodniowa jest sumą wycieczek jednodniowych tzn. wycieczka trzydniowa jest traktowana jak odbycie trzech wycieczek jednodniowych.
 7. Dopuszcza się równoległe zdobywanie odznak GOT PTTK i GOA.
 8. W jednym roku można zdobyć nie więcej niż dwie GOA. Nadwyżka wycieczek jest zaliczana na poczet następnej kategorii GOA. Nadwyżka nie może być większa niż pięć wycieczek.
 9. Zaliczenie wycieczek górskich wskazanych jako odbyte bez alkoholu, odbywa się na zasadzie zgody z własnym sumieniem, pisemnego świadectwa osoby towarzyszącej, pieczątek ze schronisk lub innych potwierdzeń wbijanych w książeczce GOA lub poświadczenia kadry programowej PTTK.
 10. Przyznanie GOA odbywa się na podstawie wpisów w specjalnej Książeczce GOA.
 11. Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak GOA jest Komisja Weryfikacyjna wyłoniona z członków KTG Oddziału „Wędrowiec”.
 12. Odznaka kategorii Honorowej jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku członka KTG do Przewodniczącego KTG Oddziału „Wędrowiec” w Zabrzu. Przyznanie następuje przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków KTG „Wędrowiec”.
 13. Zweryfikowana książeczka GOA jest legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 2.

 1. Poszczególne kategorie GOA zdobywa się według następujących zasad:
  1. Popularna - odbycie pięciu wycieczek górskich bez alkoholu począwszy od 2012 r.
  2. Brązowa - odbycie dziesięciu wycieczek górskich bez alkoholu.
  3. Srebrna - odbycie piętnastu wycieczek górskich bez alkoholu.
  4. Złota - odbycie dwudziestu wycieczek bez alkoholu.
  5. Za Niezłomność - trzykrotność odznaki złotej.
 1. GOA za Niezłomność z Brylantem zdobywa się wg następujących zasad:
  1. Posiadacz GOA "Za Niezłomność" chcący uzyskać odznakę GOA "Za Niezłomność z Brylantem" musi powtórzyć 12 razy normę GOA "Złota".
  2. Można zweryfikować do dwóch norm (40 wycieczek) w roku kalendarzowym.
  3. Normy muszą zweryfikowane do 31 stycznia następnego roku.
  4. Weryfikacji dokonuje TRW przy PTTK Wędrowiec w Zabrzu.
  5. Zasady nadwyżki 5 wycieczek na poczet następnych norm podczas zdobywania GOA "Za Niezłomność z Brylantem" nie stosuje się.
  6. Zdobywanie GOA "Za niezłomność z Brylantem" można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu i zweryfikowaniu GOA "Za niezłomność". Czas zdobywania nie jest ograniczony.
 1. Regulamin, książeczki i odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w siedzibie PTTK Oddz. ”Wędrowiec” w Zabrzu 41 – 800, przy ulicy Pawliczka 1.

§ 3.

 1. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu rozstrzyga Komisja Weryfikacyjna GOA PTTK.
 2. Wszelkie ingerencje dotyczące GOA PTTK oraz wykorzystanie jej do innych celów niż przewidziano w Regulaminie, wymagają zgody KTG Oddziału „Wędrowiec” w Zabrzu.

 

 

Popularna Brązowa Srebrna
Złota Za niezłomność Honorowa

Za niezłomność z brylantem